Versterken van de medezeggenschap

Participatie levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van besluitvorming!

DeVerandermotOR.nl is ervan overtuigd en de wetenschap toont aan dat de actieve deelname van medewerkers bij de besluitvorming binnen een organisatie leidt tot betere besluiten.

Een belangrijke vorm van participatie is medezeggenschap, wat op haar beurt georganiseerd is in de ondernemingsraad van een organisatie.

Om het maximale uit medezeggenschap te halen helpt DeVerandermotOR.nl jouw OR om zijn medezeggenschap binnen de organisatie te versterken.

Participatie vormgeven

Participatie is meer dan geïnformeerd worden of inspraak hebben. Het gaat erom actief te zijn. Participatie is namelijk een proces waarin het gaat over menselijk contact, over leren omgaan met verschillen en verbinden, over oprechte interesse, over het goede gesprek en het opbouwen van vertrouwen. Het gaat erom ruimte en tijd te creëren voor het uitwisselen van meningen, het bouwen aan gedeelde visies en acties (co-creaties). Wanneer wordt geïnvesteerd in tijd en middelen, levert participatie duurzame resultaten op.

Om participatie te versterken kijkt DeVerandermotOR.nl graag naar het complete plaatje waarbij zowel ‘harde’ als ‘zachte’ organisatie kenmerken onder de loep worden genomen. Onder harte kenmerken vallen strategie, procedure en structuur. Onder zachte kenmerken verstaat DeVerandermotOR.nl cultuur, gedrag, houding, stijl van leidinggeven en ontwikkelmogelijkheden.

Door participatie op deze wijze en vanuit al deze invalshoeken te benaderen is het van grote toegevoegde waarde. Zo is kwalitatief goede medezeggenschap van essentieel belang in een tijd dat organisaties in hoog tempo veranderen. Het geeft organisaties meer concurrentiekracht en leidt tot efficiency en verhoogde productiviteit.  Zo kan participatie ruimte geven aan invloed op besluitvorming in de organisatie.

Het versterken van Medezeggenschap in een afbeelding
Het verschil tussen directe en indirecte participatie.

Participatie vormen

Te zien is dat er sprake kan zijn van direct en indirect participatie. De OR dient de invulling van zijn rol aan te passen aan de mate van participatie binnen de organisatie.  Is er in mindere mate sprake dan directe participatie, dan zal de OR een sterke inhoudelijke focus hebben. Binnen een organisatie met veel directe participatie heeft de OR een meer procesmatige en coördinerende rol.