Over ons

Missie

DeVerandermotor.nl is ervan overtuigd dat goede medezeggenschap van groot belang is. Wij geloven namelijk dat medezeggenschap zorgt voor een kwalitatief betere organisatie.

Het is de taak van de ondernemingsraad om ervoor te zorgen dat er betere besluiten genomen worden, besluiten meer gemotiveerd genomen worden en om de organisatie te behoeden voor misstappen. Om hier toe te komen is een ondernemingsraad nodig die effectief is in het vormgeven van medezeggenschap.

Medezeggenschap betekent een inhoudelijke mening en grip hebben op het besluitvormingsproces. Daarnaast gaat het over sterke communicatie naar alle stakeholders met een goed inzicht op de rechten en plichten zoals beschreven in de Wet op de Ondernemingsraden.

DeVerandermotor.nl gaat ervan uit dat goede medezeggenschap kan ontstaan wanneer de ondernemingsraad inzicht heeft in financiën, strategie en HR. Gezocht moet worden naar samenhang en balans tussen deze drie invalshoeken. Hiermee wordt het organisatiebelang helder. Pas wanneer het organisatiebelang in het vizier blijft kan de ondernemingsraad met de bestuurder om tafel om het goede gesprek te voeren.

DeVerandermotor.nl staat de ondernemingsraad graag terzijde door te kijken, leren en doen. Zodat de ondernemingsraad effectief kan zijn in zijn taakuitoefening, kan zorgen voor heldere besluitvorming en zo kan bijdragen aan een kwalitatief betere organisatie.

Visie en Werkwijze

DeVerandermotor.nl adviseert en traint ondernemingsraden! Omdat wij ervan overtuigd zijn dat strategie, financiën en HR-thema’s onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is DeVerandermotor.nl gespecialiseerd in het adviseren en trainen op al deze drie thema’s. Zowel inhoudelijk op de specifieke onderwerpen per thema als in hun samenhang. Het geheel vormt de basis waarop de ondernemingsraad zijn taakuitoefening baseert. Zo heeft hij zicht op het ondernemingsbelang en daaruit volgend het belang van de medewerkers en kan hij  ook daarnaar handelen.

In het bijzonder is DeVerandermotor.nl gespecialiseerd in het bijstaan van ondernemingsraden bij reorganisaties, fusies en verandertrajecten. Wij krijgen energie van het motiveren en enthousiasmeren van groepen en individuen om die veranderingen of innovaties een werkelijke kans van slagen te geven. Voor het in gang zetten van verandering is het essentieel soepel te kunnen bewegen tussen de verschillende stakeholders op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau. DeVerandermotor.nl heeft de expertise in huis om de ondernemingsraad hierbij te helpen.  Ook waar het gaat om de capaciteit om complexe materie te vertalen, van strategisch naar operationeel en omgekeerd, is DeVerandermotor.nl dé partner voor jouw ondernemingsraad.

De expertise van DeVerandermotor.nl ligt op het gebied van strategische analyse, het oplossen van financiële vraagstukken, het begeleiden bij het verkrijgen van inzicht in HR-thema’s met specifiek duurzame inzetbaarheid. Daarnaast helpen wij de ondernemingsraad bij het versterken van medezeggenschap, bij verandertrajecten en staan we de ondernemingsraad bij in advies- en instemminstrajecten.

Voor inzicht in onze specifieke diensten en meer informatie per onderwerp verwijzen we naar onze diensten pagina.